Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở

Phụ lục

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT BÁN PHẦN DIỆN TÍCH NHÀ Ở VÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở SỬ DỤNG CHUNG HOẶC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LIỀN KỀ HOẶC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ NHÀ Ở XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT TRỐNG TRONG KHUÔN VIÊN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ)

_______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ1

Kính gửi2: ………………………….

Họ và tên người đề nghị3 là:………………………………………………………………………………

Số CMND4 (một trong các giấy tờ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 71a của Nghị định này) số……………………… cấp ngày………………………………………………………….. / /………. tại……..

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số…………………………………………………………………. tại:

Và vợ (chồng) là5:……………………… số CMND (một trong các giấy tờ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 71 a của Nghị định này) số ………………… cấp ngày…/…/…. tại…

Hộ khẩu thường trú tại:………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này đề nghị…………………… (ghi tên cơ quan quản lý nhà ở) giải quyết (ghi rõ nội dung như tiêu đề đơn đề nghị)

Diện tích nhà, đất đề nghị giải quyết nêu trên gia đình tôi đã sử dụng liên tục, ổn định và không có tranh chấp, khiếu kiện. Kèm theo đơn này là các giấy tờ liên quan như sau6:

1…………………………………………………………………………………………………………………..

2 ………………………………………………………………………………………………………………….

3 ………………………………………………………………………………………………………..

Hộ gia đình tôi thống nhất cử ông (bà) …………………………………., CMND (một trong các giấy tờ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 71a của Nghị định này) số ………………………. là đại diện các thành viên trong hộ gia đình đứng đơn đề nghị và làm các thủ tục để được giải quyết 7……………

Sau khi hoàn thành thủ tục, đề nghị cơ quan có thẩm quyền ghi tên các thành viên sau vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bao gồm:

Ông (bà) ……………………………………………… số CMND …………………… là ………………………….

Ông (bà) ……………………………………………… số CMND …………………… là ………………………….

Ông (bà) ……………………………………………… số CMND …………………… là ………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước và cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.

Các thành viên trong hộ gia đình người có đơn đề nghị (Ký và ghi rõ họ tên)8

………., ngày … tháng … năm ..…… Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND cấp xã về diện tích đề nghị giải quyết không có tranh chấp, khiếu kiện, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở

1 Ghi rõ một trong các trường hợp: (1) đề nghị bán phần diện tích nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất ở sử dụng chung hoặc (2) đề nghị chuyển quyền sử dụng đất liền kề hoặc (3) đề nghị chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

2 Ghi tên cơ quan quản lý nhà ở.

3 Ghi tên chủ sở hữu nhà ở đối với trường hợp nhà ở đã bán, đã thanh lý hoặc nhà ở tự xây dựng trên đất trống.

4 Nếu người đề nghị có số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vận hành kết nối thì chỉ kê khai số định danh cá nhân, không phải kê khai các nội dung khác.

5 Ghi đầy đủ tên vợ, chồng (nếu có).

6 Ghi rõ các giấy tờ quy định tại Điều 71 a Nghị định 99/2015/NĐ-CP.

7 Ghi rõ nội dung giải quyết như tiêu đề đơn đề nghị.

8 Trường hợp người có đơn đề nghị đại diện cho hộ gia đình nhiều thành viên thì phải có đầy đủ các thành viên trong hộ gia đình ký vào đơn.

Các giấy tờ liên quan nhân thân nêu tại đơn này được thay thế bằng số định danh cá nhân trong trường hợp người đề nghị có số định danh cá nhân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối, vận hành.

Qua bài viết này chúng tôi hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Chỉnh sửa giấy tờ 99 hay nhất được biên tập bởi chúng tôi

Nguồn: https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-30-2021-nd-cp-sua-nghi-dinh-99-2015-nd-cp-huong-dan-luat-nha-o-200316-d1.html

Related Posts